Nõustamine ja teenused 25.05.2018  
 
 Avaleht
 Nõustamine ja teenused
 Koolitus
 Koolituskalender
 Registreerimine

Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimine ja vormistamine
Tööandja on kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse väja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele, arvestades tema ealisi ja soolisi iseärasusi, Riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ja neid säilitatakse 55 aastat. Tööandja peab töökeskkonna riskianalüüsi alusel koostama kirjaliku tegevuskava, milles nähakse ette ettevõtte kõikidel tegevusaladel ja juhtimistasanditel korraldatavad tegevused töötajate terviseriski vältimiseks või vähendamiseks, nende ajakava.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus > Täiendavad selgitused...

  Täiendavad selgitused teenuse kohta:

e-post:  unigokoolitus@gmail.com
tel.  +37256614656Töökeskkonnaspetsialisti kohustuste täitmineTöökeskkonnaspetsialist on töökeskkonna alal pädev insener või muu töökeskkonnaõpetust saanud spetsialist ettevõttes, keda tööandja on volitanud täitma töötervishoiu- ja tööohutus-alaseid ülesandeid. Tööandja peab kas määrama töökeskkonnaspetsialisti oma töötajate hulgast, või pädeva töötaja puudumisel kasutama pädevat ettevõttevälist teenuseosutajat.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus > Täiendavad selgitused...

  Täiendavad selgitused teenuse kohta:

e-post:  unigokoolitus@gmail.com
tel.  +37256614656Nõustamine töökeskkonna korralduse määramisesTööandjal on kohustus kavandada, korraldada ja jälgida töötervishoiu ning tööohutuse olukorda ettevõttes vastavalt käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus > Täiendavad selgitused...

  Täiendavad selgitused teenuse kohta:

e-post:  unigokoolitus@gmail.com
tel.  +37256614656
Ohutusjuhendite koostamine
Tööandja on kohustatud koostama ja kinnitama ohutusjuhendi tehtava töö ja kasutatavate töövahendite kohta.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus > Täiendavad selgitused...

  Täiendavad selgitused teenuse kohta:

e-post:  unigokoolitus@gmail.com
tel.  +37256614656Töönetuste juurdlemine ja sellega seotud dokumentide asjakohane menetlemineTöönetuse uurimise eesmärk on välja selgitada tööõnnetuse asjaolud ja põhjused, kas need on põhjuslikus seoses töötaja töö ja keskkonnaga ning kindlaks määrata abinõud samalaadse juhtumi kordumise vältimiseks. Tööandja peab vajaduse korral kaasama uurimistoimingu läbiviimisele asjaomase spetsialisti.

Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord > Täiendavad selgitused...

  Täiendavad selgitused teenuse kohta:

e-post:  unigokoolitus@gmail.com
tel.  +37256614656Nõustamine isikukaitsevahendite valimiseks ja ohumärguannete kasutamiseksTööandja varustab töötajad isikukaitse-vahenditega, kui õnnetuse või haigestumise ohtu töökohas ei saa vältida ega piirata tehniliste isikuaitsevahendite või töökorraldusabinõudega. Tööandja tagab, et isikukaitsevahendid vastavad tervisekaitse ja ohutuse põhinõuetele.

Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord > Täiendavad selgitused...

  Täiendavad selgitused teenuse kohta:

e-post:  unigokoolitus@gmail.com
tel.  +37256614656 Kontakt:
 tel. +372 56614656
 unigokoolitus@gmail.com

Avaleht Nõustamine ja teenused Koolitus Koolituskalender Registreerimine