Koolitus 25.05.2018  
 
 Avaleht
 Nõustamine ja teenused
 Koolitus
 Koolituskalender
 Registreerimine


 
Soome tööohutuskaardi (Työurvallisuuskortti) koolitus
Koolitusluba nr 6240HTM
8 tundi

KOOLITUSE EESMÄRK:
Tutvustada Soomes kehtivat tööohutusalast seadusandlust ja ohutusnõudeid töötamisel ühisel töökohal. Koolituse läbimisel väljastatakse tööohutuskaart, mis on nõutud töötamisel Skandinaavias ja kehtib 5 aastat.
OÜ Unigo Partners on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

TEEMAD TUNDIDE ARV
 
1. Ühine töökoht 1,0
2. Ühine ohutus: tööohutuse korraldus 1,5
3. Töökoha ohutuse tagamine: töötaja kohanemine ja tegutsemise viisid 1,5
4. Ohutu tööpäev ühisel töökohal: olulisemad ohud ja nende vältimine 2,0
5. Hädaolukorras tegutsemine 1,5
6. Eksam 0,5


LEKTORID
Rein Pahk, tööohutusvaldkonna spetsialist, kes on läbinud Soome Tööturvalisuskeskuses tööohutuskaardi koolitaja kursused ning omab praktilist kogemust tööohutusega seonduvas valdkonnas.
Igor Kiiko - praktik, kes omab pikaajalist ja mitmekülgset kogemust töökeskkonna spetsialistina ning lektorina.

HIND 85 Eurot (sisaldab KM 20%)  Tuletööde tegijate koolitus
Koolitusluba nr 6240HTM
6 tundi


Koolituse eesmärk:
Tuletöö tegemise koolituse eesmärk on tagada tuletöö tegijale teadmised ja oskused ohutu tuletöö tegemiseks. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast ning teadmiste kontrollist.
OÜ Unigo Partners on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

  TEEMA KOOLITUSE SISU TUNDIDE ARV
 
1. TULETÖÖ JA SELLE
TULEOHTLIKKUS
Tuletöö olemus ja liigid.
Tuletööga kaasnevad riskid.
Tulekahju olemus ja selle levik.
Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende
tekkepõhjused.

2
2. OHUTUS TULETÖÖ
TEGEMISEL
Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
Nõuded tuletöö tegemiseks.
Vajalikud tingimused tuletööks.
Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.

2
3. TULEKAHJU KORRAL
TEGUTSEMINE
Kätumine tulekahju korral.
Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
Tulekustutusvahendite kasutamine.

2
4. PRAKTILINE HARJUTUS Praktilise kustutusharjutuse korraldamine.

 
5. TEADMISTE KONTROLL


LEKTORID
Igor Kiiko - praktik, kes omab pikaajalist ja mitmekülgset kogemust töökeskkonna spetsialistina ning lektorina.

HIND 85 Eurot (sisaldab KM 20%)  Ettevõtte või asutuse tervishoiu ja tööohutuse eest
vastutavate isikute koolituskava


Koolituse eesmärk:
Anda ülevaade töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna kehtivatest õigusaktidest (nendest tulenevad nõuded, tööandja ja töötajate kohustused ning vastutus), tutvuda töötervishoiu ja tööohutuse korraldusega, töökeskkonna riskianalüüsi meetoditega, anda juhiseid sisekontrolli läbiviimiseks ja ennetusmeetmete määramise kohta terviseriskide kõrvaldamiseks või minimeerimiseks. Koolituse läbiviijad on tööohutuse valdkonna tunnustatud ja pädevad spetsialistid. Koolituse läbinud töötajad saavad asjakohase tunnistuse.

TEEMA KOOLITUSE SISU TUNDIDE ARV
 
Töökeskkond ja töötaja Töökeskkond ja töötaja tööle esitatavad
töötervishoiu ning tööohutuse nõuded.
Õnnetusoht ja õnnetusjuhtum, tööõnnetus
ning tööga seotud haigus.

0,5
Tööandja ja töötaja Tööandja ja töötaja õigused ja kohustused
tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ning
tagamisel.

1,0
Töötervishoiu ja tööohutuse
korraldus
Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigis
ning ettevõtte tasandil.
Vahetu tööjuhi kohustused töötervishoiu ja
tööohutuse korraldusega ettenähtud nõuete
täitmisel.
Töötajate juhendamine ja väljaõpe.
Töökeskkonna sisekontrolli läbiviimise nõue.

1,0
Töökeskkonna riskianalüüs Töökeskkonnas esinevad ohutegurid ja
nende hindamine riskianalüüsi kaudu.
Terviseriskide kõrvaldamiseks või
minimeerimiseks ennetusmeetmete
määramine.

2,0
Tööõnetuse ja tööga seotud
haiguse uurimise kord
Töönetuse ja tööga seotud haiguse,
sellest teatamise, uurimise ja
registreerimise kord.

0,5
Teadmiste kontroll  

 

 Kontakt:
 tel. +372 56614656
 unigokoolitus@gmail.com

Avaleht Nõustamine ja teenused Koolitus Koolituskalender Registreerimine